Strona główna Uczelnia Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne (do 31.12.2020) Przetargi Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego i drukarek do blankietów kart” (1/BZP/2019)


Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego i drukarek do blankietów kart” (1/BZP/2019)

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego i drukarek do blankietów kart” o nr zamówienia (nadanym przez Zamawiającego): 1/BZP/2019.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

oraz

Projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

[Pobierz] [Otwórz] Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 175-425911 z dnia 11.09.2019 r.
[Pobierz] [Otwórz] SIWZ
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 1A do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 1B do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 1C do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 1D do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 1E do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składane w trybie art. 24 ust. 11 Pzp (grupa kapitałowa) (wzór)
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw (wzór)
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 5A - Wzór umowy dla części nr 1
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 5B - Wzór umowy dla części nr 2
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 5C - Wzór umowy dla części nr 3
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 5D - Wzór umowy dla części nr 4
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 5E - Wzór umowy dla części nr 5
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór)
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 7 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Pzp (wzór)
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 8 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 22 ustawy Pzp (wzór)
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 9 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp (wzór)
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 10 - Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 11 - Identyfikator postępowania (ID postępowania)
[Pobierz] [Otwórz] Zmiana treści SIWZ / informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
[Pobierz] [Otwórz] SIWZ (zmieniona)
[Pobierz] [Otwórz] Załączniknr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (zmieniony)
[Pobierz] [Otwórz] Zmiana ogłoszenia o zamówieniu /wersja przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej /
[Pobierz] [Otwórz] Zmiana ogłoszenia o zamówieniu /wersja opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej/
[Pobierz] [Otwórz] Wyjaśnienie treści SIWZ/ zmiana treści SIWZ/ informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
[Pobierz] [Otwórz] Załącznik nr 1A do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (zmieniony)
[Pobierz] [Otwórz] Zmiana ogłoszenia o zamówieniu/ wersja przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej/
[Pobierz] [Otwórz] Zmiana ogłoszenia o zamówieniu/ wersja opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej/
[Pobierz] [Otwórz] Wyjaśnienie treści SIWZ
[Pobierz] [Otwórz] Informacja z otwarcia ofert
[Pobierz] [Otwórz] Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 3 i 4
[Pobierz] [Otwórz] Wyniki postępowania - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1,2 i 5