Wsparcie dla doktorantów

Cel realizacji zadania

Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich (MD5) jest zadaniem nr 3 w ramach POWR.03.05.00-00-ZR10/18 Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

Celem realizacji zadania 3 jest wsparcie, finansowe i merytoryczne, najzdolniejszych doktorantów w realizacji ich prac badawczych, w tym tworzenia publikacji naukowych, przygotowania prac doktorskich i obrony tytułu doktora.

Co przysługuje Doktorantom w ramach wsparcia?

W ramach wsparcia, Doktorantom przysługuje:

•    Stypendium naukowe w wysokości 20.000,00 zł przyznawane po 2.000,00 zł przez okres 10 miesięcy (od stycznia do grudnia 2020, bez okresu wakacyjnego),
•    Kwota 4.700,00 zł na pokrycie kosztów niezbędnych do podniesienia własnego potencjału dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych, w szczególności:

  1. Zakup publikacji naukowych,
  2. Koszty opracowania własnych publikacji naukowych (co najmniej 1 na rok),
  3. Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych (co najmniej 2),
  4. Prowadzenie badan naukowych,
  5. Tłumaczenie lub korekta własnego tekstu lub publikacji,
  6. Inne wydatki, niezbędne do podniesienia potencjału dydaktycznego Doktoranta

•    środki przeznaczone na pokrycie kosztów miesięcznego zagranicznego stażu doktoranckiego: maksymalnie 8 450,00 zł brutto
•    środki na pokrycie kosztów podróży na terenie Europy do kwoty maksymalnie 1 900,00 zł brutto.
•    wsparcie merytoryczne promotorów pomocniczych.