Strona główna Uczelnia Projekty POWER Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego


Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

 

Dofinansowanie w ramach: POWR.03.05.00-00-ZR10/18 Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2022-12-31

Wartość projektu: 6 512 302,66 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 5 488 568,68 zł

Kierownik projektu: dr Jarosław Charchuła SJ

Główny cel projektu

Celem głównym projektu jest wdrożenie w Akademii Ignatianum w Krakowie w okresie 45 miesięcy kompleksowych zmian projakościowych w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni w celu dostosowania kształcenia do potrzeb Małopolski oraz współczesnej gospodarki.

Zadania w projekcie

Cel główny projektu zrealizowany będzie dzięki poniższym zadaniom:

Zadanie 1 - Dostosowanie programu kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie do potrzeb regionu poprzez utworzenie Specjalności Cyberbezpieczeństwo na Kierunku Nauki o polityce (MD1).

Zadanie 2 - Program staży dla studentów Kierunków: Pedagogika, Filologia angielska, Psychologia, Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (MD3).

Zadanie 3 - Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich (MD5).

Zadanie 4 - Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w celu doskonalenia jakości kształcenia (MD6).

Zadanie - Szkolenia dla studentów