Perspektywy Kultury

Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie

Kwartalnik poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa, pismo recenzowane, ISSN 2081-1446.

 

Zespół redakcyjny / Editorial Board : dr Łukasz Burkiewicz (redaktor naczelny / editor in chief); dr hab. Leszek Zinkow (z-ca redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief); mgr Magdalena Jankosz (sekretarz redakcji / editorial assistant); dr Danuta Smołucha (redaktor działu – Przestrzenie cyberkultury, editor – Areas of cyberculture); dr Łukasz Burkiewicz (redaktor działu – Zarządzanie międzykulturowe, editor – Cross-cultural management); dr Bogusława Bodzioch-Bryła (redaktor tematyczny – e-literatura, nowe media); dr hab. Andrzej Gielarowski prof. AIK (redaktor tematyczny – filozoficzne aspekty kultury); dr hab. Monika Stankiewicz Kopeć prof. AIK (redaktor tematyczny – literatura polska)

 

Rada naukowa / International Advisory Board: dr Łukasz Burkiewicz (redaktor naczelny / editor‑in‑chief), dr hab. Leszek Zinkow (z-ca redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief), mgr Magdalena Jankosz (sekretarz redakcji / editorial assistant), dr Danuta Smołucha (redaktor działu – Przestrzenie cyberkultury, editor – Areas of cyberculture); dr Agnieszka Knap-Stefaniuk (redaktor działu – Zarządzanie międzykulturowe, editor – Cross-cultural management); mgr Michał Pikul (redaktor działu – Refleksje kulturoznawcze); dr Bogusława Bodzioch-Bryła (redaktor tematyczny – e-literatura, nowe media); dr hab. Andrzej Gielarowski prof. AIK (redaktor tematyczny – filozoficzne aspekty kultury); dr hab. Monika Stankiewicz‑Kopeć prof. AIK (redaktor tematyczny – literatura polska); dr Jarosław Duraj SJ (Ricci Institute, Macau); prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie); prof. dr Jakub Gorczyca SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym); prof. dr Marek Inglot SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym); doc. Petr Mikuláš PhD (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre); prof. dr hab. Henryk Pietras SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym); dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie); dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie); dr M. Antoni J. Üçerler SJ (University of San Francisco); dr Zdeněk Vybíral (Husitské Muzeum, Tabor).

Recenzenci / Reviewers: dr Olga Biłobrowiec (Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu); ks. dr hab. Stanisław Cieślak prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie); dr Grzegorz Chajko (Uniwer-sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); ks. dr hab. Michał Dróżdż prof. UPJP2 (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr Sławomir Dryja (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr hab. Beata Domańska-Szaruga prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); dr Krzysztof Duda (Akademia Ignatianum w Krakowie); prof. dr hab. Katarina Fichnova (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); dr Krzysztof Fokt (Uniwer-sytet Jagielloński); dr Kinga Anna Gajda (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Ewa Głażewska prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie); dr Dariusz Głuch (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Anna Gomóła (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr hab. Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); prof. dr hab. Anna Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); dr Marek Hałaburda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr Michał Hanczakowski (Univerzita Palackého v Olomouci); dr Dariusz Grzonka (Akademia Ignatianum w Krakowie); dr Barbara Hryszko (Akademia Ignatianum w Krakowie); dr hab. Agnieszka Kaczmarek prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); prof. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr Agnieszka Knap-Stefaniuk (Akademia Ignatianum w Krakowie); doc. Peter Mikulas (Univerzita Konštantína Filozofa v Ni-tre); dr hab. Anna Mlekodaj prof. PPUZ (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w No-wym Targu); dr hab. Grzegorz Nieć prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); dr Tatia-na Pawlińczuk (Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu); dr Paula Pypłacz (Politechnika Częstochowska); ks. dr Wit Pasierbek SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie); prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska (Uniwersytet Jagielloński); prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska prof. UG (Uniwersytet Gdański); dr Senri Sonoyama (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Monika Stankiewicz Kopeć (Akademia Ignatianum w Krakowie); dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr Natasza Styrna (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); prof. Zdenka Švarcová (Univerzita Palackého v Olomouci); dr Aleksandra Szczechla (Uniwersytet Jagielloń-ski); dr hab. Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński); prof. PhDr. Jiří Trávníček (Akade-mie věd České republiky); dr hab. Zbigniew Widera prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-towicach); dr Łukasz Wojciechowski (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave).

 

Procedura recenzowania: Każdy tekst nadesłany do redakcji „Perspektyw Kultury” jest recenzowany. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Początkowo tekst zostaje zaopiniowany przez redaktorów tematycznych oraz językowych w celu wstępnego określenia jego wartości merytorycznej i formalnej. Redakcja może odrzucić na tym etapie tekst, który nie spełnia oczekiwań i wymogów merytorycznych związanych z aktualnym stanem wiedzy w danej dziedzinie humanistyki. Teksty interesujące, lecz odbiegające od norm językowych, bądź zaleceń formalnych proponowanych przez redakcję w instrukcji dla autorów, zostają odesłane do autora z sugestią poprawy.

Wszystkie teksty, które zostają pozytywnie zaopiniowane na wstępnym etapie tworzenia numeru przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym (procedura „double blind review”). W innych przypadkach recenzenci są zobowiązani do podpisania deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Proces recenzji kończy się pisemną notatką zawierającą zwięzłą opinię i uzasadnienie, oraz jednoznacznie określony status tekstu. Tekst może mieć status dopuszczonego bądź niedopuszczonego do publikacji.

Adres redakcji:

„Perspektywy Kultury”, ul. Kopernika 30, 31-501 Kraków

tel. 12 399 96 62

e-mail ogólny redakcji: perspektywykultury@ignatianum.edu.pl

e-mail redaktora naczelnego: lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl

e-mail sekretarza redakcji: magdalena.jankosz@ignatianum.edu.pl