Dodatkowy lektorat

  • Studenci Ignatianum, poza obowiązującym ich programem studiów, mogą podejmować naukę dodatkowego języka obcego.
  • Dodatkowy lektorat jest odpłatny, a wysokość opłaty są uwarunkowane od roku rozpoczęcia studiów. Cennik opłat jest dostępny tutaj.
  • Należy w tej sprawie złożyć podanie w USOSweb  wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.
  • Studenci realizujący dodatkowy język w miarę możliwości dołączają do istniejących już grup lektoratowych. W szczególnych przypadkach tworzone są nowe grupy. Obowiązują ich takie same zasady zaliczania przedmiotu, jak pozostałych studentów (tj. testy, prace pisemne, aktywność oraz frekwencja na zajęciach).
  • Po ukończeniu semestru student ma prawo uzyskać zaświadczenie o zrealizowanych godzinach lub może kontynuować naukę aż do zdania egzaminu włącznie. W takim przypadku Dział Spraw Studenckich wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu z danego języka z uwzględnieniem poziomu (według CEFR) oraz liczby godzin.