Rekrutacja

Absolwenci i Absolwentki studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek lub/i zakres Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz po zakresie, na którym kandydat uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III mogą ubiegać się o przyjęcie na studia jednolite magisterskie na rok 4.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest przyjęcie na studia stacjonarne jednolite magisterskie na Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (rekrutacja na rok akademicki 2021/2022). 

Przyjęcie na studia na Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonym przez Senat dostępnym na stronie https://www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji 

Po uzyskaniu statusu studenta na pierwszy rok, należy złożyć podanie o przeniesienie na 4 rok i uznanie efektów kształcenia na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III.

Zasady rekrutacji do projektu odbywają się zgodnie z przyjętym Regulaminem rekrutacji uzupełnijacej nr 2, który w całości zostanie opublikowany w późniejszym czasie.

Jednym z warunków jest punkt:

Osoby ubiegające się o udział w  projekcie zobowiązane są do :

1)    Wypełnienia Formularza rekrutacyjnego - (załącznik nr 1) na właściwym, kompletnym druku (zgodnie z załączonym do Regulaminu wzorem Formularza rekrutacji), oraz w formie pisemnej (Formularz rekrutacji winien być podpisany przez Kandydata, a ewentualne załączniki winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione),

2)    Podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

3)    Wypełnienia powyższych załączników na właściwym, kompletnym druku (zgodnie z załączonymi wzorami), oraz w formie pisemnej (załączniki powinny być podpisane przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie, a ewentualne załączniki winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione).

4) Podania danych osobowych - imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL (jeśli dotyczy),  oraz danych dotyczących aktualnego statusu na rynku pracy oraz wykształcenia