Wzory dokumentów

Studia

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązuje od dnia 01.10.2019 (PDF)

Zarządzenie nr 27/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

Zarządzenie nr 137/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

Ogólny wzór podania w sprawach studenckich (Word) / (PDF)

Podanie ogólne Rektor_Prorektor Akademii Ignatianum (Word) / (PDF)

Odwołanie od decyzji Dziekana (Word) / (PDF)

Harmonogram studenta (Word) / (PDF)

Karta obiegowa (Word)

Podanie w sprawie opłat (Word) / (PDF)

Podanie w sprawie korekty indywidualnego planu studiów (PDF)

Tryb oraz warunki zaliczeń i egzaminów w indywidualnej organizacji studiów (IOS) (Word)

Tabela różnic programowych (PDF)

Podanie o udzielenie urlopu od zajęć (Word) / (PDF)

Podanie o udzielenie urlopu od zajęć z realizacją przedmiotów (PDF) 

Deklaracja kontynuacji studiów po urlopie od zajęć (Word) / (PDF)

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów (Word) / (PDF)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie (Word) / (PDF)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Word) / (PDF)

Zgoda na dostarczenie decyzji drogą elektroniczną