Akty prawne wewnętrzne

   

Zarządzenie Rektora nr 77/2017/2018 w sprawie utowrzenia Działu Nauczania Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Rektora nr 34/2018/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych w Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z załącznikami
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: wytycznych do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzory dokumentacji programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach podyplomowych.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 1. Wytyczne do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 2. Wzór opisu programu studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 3. Harmonogram realizacji programu studiów dla studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 4. Harmonogram realizacji programu studiów dla studiów podyplomowych
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 5. Wzór opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 6. Wzór opisu zakładanych efektów uczenia się dla studiów podyplomowych
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 7. Wzór sylabusa przedmiotu dla studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 8. Wzór sylabusa przedmiotu dla studiów podyplomowych
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 9. Wzór sylabusa przedmiotu w języku angielskim dla studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich — kopia
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik 10. Wzór sylabusa przedmiotu w języku angielskim dla studiów podyplomowych
[Pobierz] [Otwórz]