Strona główna Rekrutacja


Rekrutacja

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1.Czy UIK jest Uczelnią prywatną?

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Główną misją UIK jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie. Uczelnia prowadzi 14 kierunków w ramach dyscyplin społecznych i humanistycznych. Kierunki prowadzone są na dwóch wydziałach – Filozoficznym i Pedagogicznym [więcej o Uczelni].

 

Na UIK funkcjonuje:
1. Wydział Pedagogiczny, w skład którego wchodzi:
2. Wydział Filozoficzny, w skład którego wchodzi:

3. Szkoła Doktorska nadająca stopień doktora.
2. Czy studia na UIK są płatne?

Studia stacjonarne na UIK są BEZPŁATNE

Wyjątek stanowią cudzoziemcy, którzy nie są wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [więcej informacji].

 

Opłaty za studia niestacjonarne oraz studia podyplomowe są dostępne [OPŁATY].

 

3. Jak i kiedy się zarekrutować?

 
4. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
 
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magiesterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 85 zł.
  • Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w AIK wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.
  • Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

5. Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie?

Szczegółowe zasady kwalifikacji są dostępne tutaj.

6. Podczas wpisu na studia II stopnia złożyłem/am tylko zaświadczenie o ukończeniu studiów, kiedy i gdzie mam złożyć dyplom?

Oryginał dyplomu do wglądu musi być przedłożony niezwłocznie po jego wydaniu. W pierwszej kolejności skan dyplomu i suplementu należy przesłać na adres rekrutacja@ignatianum.edu.pl, a następnie dostarczyć oryginał dokumentów do COS/Rerutacja.

7. O czym cudzoziemiec powinien pamiętać rekrutując się na UIK?

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji cudzoziemców znajdują się tutaj.

8. Czy kandydat nie posiadający matury z języka angielskiego będzie mógł kandydować na kierunek "filologia angielska" studia I stopnia?
Szczegółowe warunki rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologii angielskiej są dostępne w zakładce:[warunki rekrutacji: rekrutacja na kierunek Filologia angielska]
AIK organizuje test dla osób, które zdawały maturę zagraniczną i nie posiadają wyników z języka angielskiego.Posiadacze matury polskiej np. tzw. "starej matury do 2005 r." i/lub tzw. "nowej matury od 2005 r i 2015 r." nie mogą przystąpić do testu, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość co roku złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu/przedmiotów. Deklarację maturalną można zgłaszać w terminach podanych w harmonogramie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 
9. Jak dokonać wpisu na studia?

Wpisu na studia należy dokonać osobiście w Centrum Obsługi Studenta zgodnie z terminarzem rekrutacji. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce: [WYMAGANE DOKUMENTY].

10. Jeżeli przy poprawie matury uzyskałem gorszy wynik niż za pierwszym razem, który z wyników jest brany pod uwagę?

W procesie rekrutacyjnym zawsze brany jest pod uwagę lepszy dla kandydata wynik.