Rok akademicki 2018/2019

Załączniki do Uchwał 51/2018/2019- 70/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum z dnia 28 sierpnia 2019 r.:

 

https://ignatianum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dzialnauczania_ignatianum_edu_pl/EtXaUVsGMPBNmwjSmBe4r6MBIL7N5kI5fLSfL62mOCb_7A?e=h1XmuB

 

 

Uchwała nr 1/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego na 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 2/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie za rok 2018.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) i studiach podyplomowych.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór opisu programu studiów stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór opisu efektów uczenia się stanowiące Załącznik nr 5 do Uchwały nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór opisu efektów specjalnościowych stanowiący Załącznik nr 6 do Uchwały nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór Sylabusa Modułu Kształcenia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór Sylabusa Modułu Kształcenia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór Sylabusa Modułu Kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 5/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: powołania Rady ds. Wydawnictwa
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 6/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie ks. prof. dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 7/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. Ewie Kucharskiej, prof. AIK Brązowego Krzyża Zasługi.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 8/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Annie Błasiak Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 9/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Annie Królikowskiej Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 10/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Beacie Topij-Stempińskiej Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 11/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Konradowi Oświecimskiemu Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 12/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020 oraz Warunków i trybu rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020, stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2018/2019 Senatu AIK z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020 stanowiące Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2018/2019 Senatu AIK z dnia 18 grudnia 2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 13/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 roku W sprawie: zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 14/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 14/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 15/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika ze specjalnością Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie” w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 16/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata w dyscyplinie naukowej pedagogika na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz).
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 17/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata w dyscyplinie naukowej pedagogika na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Marek Konopczyński).
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 18/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata w dyscyplinie naukowej nauki o polityce na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Bogdan Szlachta).
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 19/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata w dyscyplinie naukowej filozofia na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowe (dr hab. Piotr Mazur, prof. AIK).
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 20/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata w dyscyplinie naukowej filozofia na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowe (dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK).
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 21/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Markowi Babikowi Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 21/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 22/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Witowi Pasierbkowi SJ nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 22/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 23/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie prof. dr. hab. Pawłowi Taranczewskiemu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 24/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Stanisławowi Sroce, prof. AIK Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 25/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Stanisławowi Głazowi SJ, prof. AIK Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 26/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Tomaszowi Homie SJ, prof. AIK Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 27/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Januszowi Smołusze, prof. AIK Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 28/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Krzysztofowi Dudzie Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 29/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Andrzejowi Gielarowskiemu, prof. AIK Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 30/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. Monice Stankiewicz-Kopeć Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 31/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na oferowane kierunki studiów, studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 31/2018/2019 Senatu AKademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 32/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu z dnia 20 marca 2018 r. nr 34/2017/2018 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie wydanej w przedmiocie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego oraz odpisów i tłumaczeń odpisów dyplomu doktorskiego wydawanego w Akademii Ignatianum w Krakowie (zmiana załącznika – dyplomu w j. łacińskim).
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 32/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 33/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. W sprawie: zmiany treści załącznika nr 1 oraz nr 2 do Uchwały nr 12/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. podjętej w sprawie zatwierdzenia zmian w Warunkach i trybie oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 34/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. W sprawie: utworzenia Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 35/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. W sprawie: uchwalenia Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 35/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.- Statut Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 36/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 maja 2019 r. W sprawie: zmiany Uchwały nr 14/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca podjętej w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 39/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. W sprawie: zatwierdzenia Koncepcji Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 39/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. - Szkoła Doktorska Akademii Ignatianum w Krakowie – ogólna koncepcja
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 40/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 40/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w dnia 28 maja 2019 r. - Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 41/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 41/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. - REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 42/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020 oraz Warunków i trybu rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Warunki i tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020, stanowiące załącznik do Uchwały nr 42/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały nr 42/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: wytycznych do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzory dokumentacji programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach podyplomowych.
[Pobierz] [Otwórz]
Wytyczne do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór opisu programu studiów, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 43/2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Harmonogram realizacji programu studiów dla studiów podyplomowych, załącznik nr 4 do Uchwały nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, stanowiące załącznik nr 5 do Uchwały nr 2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór opisu zakładanych efektów uczenia się dla studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór sylabusa przedmiotu dla studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór sylabusa przedmiotu dla studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór sylabusa przedmiotu w języku angielskim dla studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór sylabusa przedmiotu w języku angielskim dla podyplomowych, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 44/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Uchwały nr 44/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 45/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin studiów podyplomowych Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Uchwały nr 45/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 46/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021 oraz Warunków i trybu rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 47/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. W sprawie: określenia nowych znaków graficznych Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z ich opisem (godło, logo, tarcza).
[Pobierz] [Otwórz]
WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO, DRUGIEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE ·W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały 46/2018/2019.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. W sprawie: zatwierdzenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały 46/2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 49/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. W sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2018/2019 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2018/2019 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 49/2018/2019 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 50/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. W sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 51/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Uchwały nr 50/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 52/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 53/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Kulturoznawstwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 54/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Kulturoznawstwo - studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 55/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 56/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Filozofia - studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 57/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Filozofia - studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 58/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Praca socjalna - studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 59/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Praca socjalna - studia stacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 60/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Filologia angielska - studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 61/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Filologia angielska - studia stacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 62/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 63/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Administracja i polityka publiczna - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 63/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Administracja i polityka publiczna - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 64/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Administracja i polityka publiczna - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 65/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 66/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Nauki o polityce - studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowanie programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 67/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie w oświacie, prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 69/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 70/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Logopedia, prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 71/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Psychologia – jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowanie programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 72/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm).
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 73/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Pedagogika studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm).
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 74/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi, prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 75/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wytycznych do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzorów dokumentacji programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach podyplomowych.
[Pobierz] [Otwórz]
Sylabus przedmiotu studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 75/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Sylabus przedmiotu studiów doktoranckich, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały 75/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Harmonogram realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej, stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały 75/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Sylabus przedmiotu w Szkole Doktorskiej, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały 75/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 76/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonym Uchwałą nr 35/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Statut Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 76/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 77/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: przepisów przejściowych związanych z uchwaleniem nowego Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, obowiązującego od dnia 1 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 78/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu wyborów członków Senatu i Rad Instytutów Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]